СЕПТЕМБАР 2022
 • Конституисање Савета родитеља – избор председника, заменика председника и записничара Савета родитеља
 • Избор представника и његовог заменика за општински савет родитеља
 • Избор чланова Савета родитеља у Стручне активе и школске тимове
 • Избор чланова Савета родитеља за чланове Школског одбора
 • Упознавање са планом рада Савета родитеља за школску 2022/2023. годину и усвајање истог
 • Разматрање Извештаја о раду установе за школску 2021/2022. г.
 • Разматрање Извештање о раду директора за школску 2021/2022.г.
 • Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе у школској 2021/2022. години
 • Разматрање Извештаја о самовредновању у школској 2021/2022.г. и Акционог плана за школску 2022/2023. годину
 •  Разматрање извештаја Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
 • Разматрање Извештаја Тима за заштиту ученика од насиља
 • Разматрање Извештаја Тима за ИОП
 • Разматрање Извештаја о реализацији ШРП-а у школској 2021/2022.
 • Разматрање Извештаја о реализацији Школског програма у школској 2021/2022.
 • Разматрање Извештаја о завршном испиту
 • Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2022/2023. годину
 • Разматрање и давање сагласности на програм излета,екскурзија и наставе у природи
 • Разматрање Анекса Школског програма
 • Давање сагласности у вези помоћи Школе око обезбеђивања изабраних уџбеника и додатних наставних средстава за наредну школску годину
 • Употреба мобилних телефона у школи – мере
 • Разно
НОВЕМБАР 2022
 • Усвајање записника са претходно одржане седнице
 • Аналитички осврт на успех постигнут у току првог класификационог периода
 • Услови рада школе и мере за побољшање истих
 • Текућа питања.
ФЕБРУАР 2023
 • Усвајање записника са предходно одржане седнице
 • Разматрање Извештаја о раду установе у првом полугодишту школске  2022/2023.г
 • Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе у првом полугодишту школске  2022/2023.г
 • Разматрање Извештаја о раду директора у првом полугодишту школске  2022/2023.г
 • Разматрање извештаја Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
 • Разматрање Извештаја о самовредновању
 • Разматрање Извештаја Тима за ИОП
 • Разматрање Извештаја Тима за заштиту ученика од насиља
 • Разматрање Извештаја о реализацији ШРП
 • Услови рада школе и мере за побољшање истих
 • Разно
АПРИЛ 2023
 • Усвајање записника са предходно одржане седнице
 • Однос ученика према радним обавезама – Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода
 • Анализа резултата ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
 • Изборни садржаји за школску 2023/2024. годину
 • Избор нових уџбеника 1. и 5. разреда
 • Учешће родитеља као посматрача на ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
 • Професионална оријентација ученика и припрема за полагање Завршног испита
 • Разно
ЈУН/ЈУЛ 2023
 • Усвајање записника са предходно одржане седнице
 • Аналитички осврт на успех и дисциплину на крају другог полугодишта школске 2022/2023.г.
 • Анализа резултата Завршног испита
 • Разматрање извештаја о реализованим излетима, екскурзијама и настави у природи
 • Разно