СЕПТЕМБАР 2022
 • Усвајање записника са предходно одржане седнице
 • Разматрање и усвајање Извештаја о раду установе за школску 2021/2022. г.
 • Разматрање и усвајање Извештање о раду директора за школску 2021/2022.г.
 • Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе у школској 2021/2022. години
 • Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању у школској 2021/2022.г. и Акционог плана за школску 2022/2023. годину
 • Разматрање и усвајање Извештаја о обезбеђивању квалитета и развој установе
 • Разматрање и усвајање Извештаја Тима за заштиту ученика од насиља
 • Разматрање и усвајање Извештаја Тима за ИОП
 • Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији ШРП-а у школској 2021/2022.
 • Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Школског програма у школској 2021/2022.
 • Разматрање и усвајање Извештаја о завршном испиту
 • Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији обогаћеног једносменског рада
 • Разматрање и усвајање Извештаја о оставривању плана стручног усавршавања у школској 2021/2022.
 • Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2022/2023. годину
 • Разматрање и доношење Анекса Школског програма
 • Доношење плана стручног усавршавања запослених за школску 2022/2023.
 • Разно
НОВЕМБАР 2022
 • Конституисање Школског одбора – избор председника и заменика председника ШО
 • Аналитички осврт на успех постигнут у току првог класификационог периода
 • Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању
 • Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији ШРП
 • Разматрање и усвајање Извештаја Тима за ИОП
 • Разматрање и усвајање Извештаја Тима за заштиту ученика од насиља
 • Услови рада школе и мере за побољшање истих
 • Текућа питања.
ЈАНУАР/ФЕБРУАР 2023
 • Усвајање записника са предходно одржане седнице
 • Разматрање и усвајање Извештаја о раду установе у првом полугодишту школске  2022/2023.г
 • Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе у првом полугодишту школске  2022/2023.г
 • Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора у првом полугодишту школске  2022/2023.г
 • Разматрање и усвајање Извештаја о обезбеђивању квалитета и развој установе
 • Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању
 • Разматрање и усвајање Извештаја Тима за ИОП
 • Разматрање и усвајање Извештаја Тима за заштиту ученика од насиља
 • Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији ШРП
 • Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији обогаћеног једносменског рада
 • Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању школе за 2022.г.
 • Разматрање и усвајање Финансијског плана за 2023. Годину
 • Усвајање Завршног рачуна и Попис
 • Услови рада школе и мере за побољшање истих
 • Текућа питања
АПРИЛ 2023
 • Усвајање записника са предходно одржане седнице
 • Аналитички осврт на успех постигнут у току III тромесечја шк. 2022/2023.год.
 • Анализа резултата пробног завршног испита
 • Професионална оријентација
 • Текућа питања
ЈУН/ЈУЛ 2023
 • Усвајање записника са предходно одржане седнице
 • Разматрање и усвајање Извештаја директора о реализацији Годишњег плана рада школе за II полугодиште школске 2022/2023. године
 • Аналитички осврт на успех и дисциплину на крају другог полугодишта школске 2022/2023. Године
 • Анализа резултата Завршног испита
 • Разматрање и доношење Школског програма
 • Разматрање и доношење Школског развојног плана
 • Текућа питања
РЕАЛИЗАТОРИ Чланови школског одбора, директор, стручни сарадник-психолог, секретар, шеф рачуноводства