Основна школа ”Доситеј Обрадовић” почела је са радом 06.септембра 1962.године.

Са увођењем обавезног осмогодишњег образовања, појавила се потреба за оснивањем и изградњом већег броја школа у земљи па и у граду Нишу.

У вези са тим, Народни одбор општине Ниш је донео одлуку о подизању нове школске зграде у Улици ”Краљевића Марка”. Планом је предвиђено да се школска зграда гради у три етапе. У ту сврху инвестирано је осамдесет милиона ондашњих динара,и прва етапа изградње отпочела је већ почетком 1961.године. У овој етапи изградње изграђена је зграда са девет учионица, школском радионицом, трпезаријом са кухињом, три кабинета, пионирским кутком и просторијом за разгласну станицу. Како су радови окончани у релативно кратком временском периоду већ августа месеца 1962.године отпочеле су припреме за почетак прве школске године.

06.септембра 1962.године школа је свечано отворена у присуству представника јавног и политичког живота града, ђачких родитеља и чланова колектива а чин свечаног пресецања врпце обавио је тадашњи председник Народног одбора општине, Иван Вучковић.

За првог управитеља школе именована је Душанка Дејановић која ову дужност обавља до 27.маја 1963.године када је замењује нови управитељ, Новица Црнатовић.

Састав колектива чинило је тринаест учитеља и осамнаест наставника и то:

 • Божиловић Велика учитељ
 • Ђокић Радмила учитељ
 • Поповић Видосава учитељ
 • Петровић Бранка учитељ
 • Цветковић Раде учитељ
 • Петровић Миодраг учитељ
 • Јосић Рајна учитељ
 • Богдановић Душанка учитељ
 • Јончић Жарко учитељ
 • Веселиновић Братислав учитељ
 • Коцић Милутин учитељ
 • Китановић Војислава учитељ
 • Стаменковић Живка учитељ
 • Тричковић Анђелка наст. српскохрв.језика
 • Вучићевић Илија наст. српскохрв.језика
 • Пишчевић Споменка наст. српскохрв.језика
 • Васиљевић Славка наст.француског језика
 • Живуловић Милица наст. немачког језика
 • Јовановић Добросав наст.математике
 • Петровић Бранислав наст. математике
 • Динић Надежда наст.математике
 • Рашковић Олга наст.физике и хемије
 • Младеновић Сретен наст. биологије
 • Тошић Бошко наст. биологије
 • Цар Бранко наст. историје
 • Панић Олга наст.географије
 • Јовановић Светислав наст.ликовног васпитања
 • Вељковић Милорад наст. музичког васпитања
 • Момчиловић Трајан наст. физичког васпитања
 • Николић Душан наст. физичког васпитања
 • Ивановић Мирјана наст. енглеског језика

Ненаставно особље поред управитеља чинили су секретар школе, Давић Десанкаи рачуновођа школе Симоновић Вера, као и техничко-помоћно особље.

У први разред прве школске године, уписана су деца рођена 1956.године. Укупно ученика у млађим разредима од I –IV било је 607 ученика, а у старијим од V – VIII 395 ученика, што је укупно 1002 ученика , од којих је формирано 28 одељења.

Први Школски одбор изабран је 10.09.1962.године чији састав је чинило 17 чланова.Четири члана су били представници НОО Ниш,четири члана су изабрана из редова Наставничког већа, пет члана је било из ССРН, један члан из ОКНО, два члана из предузећа и управитељ школе који је улазио у састав Школског одбора по службеној дужности. Током ове прве школске године Школски одбор је одржао једанаест седница на којима је одлучивао о свим важним питањима која су се тицала живота и рада школе.

25. октобра 1962.године одржана је и прва- оснивачка скупштина Синдикалне подружнице просветних радника Основне школе ”Доситеј Обрадовић”.

15. фебруара 1964. године на  захтев школе,Одељење за општу управу Скупштине општине Ниш, доноси решење бр.02-50058/1-63 којим се ОШ ”Доситеј Обрадовић” уписује у регистар установа са самосталним финансирањем на регистарском листу бр.103/1,књига II, којим школа стиче својство правног лица. А 29.јануара 1966.године Окружни привредни суд у Нишу доноси решење бр.01-1025/2 којим се школа уписује у регистар суда.

У својој другој етапи План изградње школе предвидео је изградњу фискултурне сале. Са конкретним активностима на реализацији овог дела Плана отпочело се током 1965. и 1966. године када је на предлог школе, Секретаријат за финансије Скупштине општине Ниш донео Решење бр.20809/1-66 од 16.12.1966.године којим се право коришћења земљишта / део кат.парцеле бр.4018/1 у површини од 58 м2 као и део кат. парцеле бр.4028/3 у површини од 822 м2 / преноси без накнаде са предузећа за прераду дувана на ОШ ”Доситеј Обрадовић”. Овим је школа обезбедила простор за изградњу фискултурне сале и просторија за продужени боравак, радови на изградњи ових објеката окончани су током 1971. године.

Трећа етапа изградње школе, трајала је  током 1974.и 1975. године и у том периоду средствима школе, родитеља и града, изграђен је спортски терен и ограђено је школско двориште.

У периоду од 1962 до 1973.године, у школи се поред образовања деце спроводио и програм образовања одраслих, а почетком седамдесетих година организује се настава продуженог боравка за ученике првог и другог разреда.

Прве две деценије рада школе обележили су изузетни успеси и резултати ученика на оштинском ,регионалном, републичком и савезном нивоу, пре свега из области физичког, ликовног и музичког васпитања.

Већ 1964. године ученици школе освајају прво место у атлетици на општинском,регионалном а затим и на савезном такмичењу које је одржано у Сарајеву.

Током школске 1965/66.године и рукометаши школе освајају прво место у ондашњој Југославији. Исте године, наставник физичког васпитања, Трајан Момчиловић добија Мајску награду за ванредне резултате постигнуте на пољу физичке културе. И у наредним годинама,1967, 1968, атлетичари школе освајају прво место на општинском, републичком и савезном нивоу.

Ликовни радови ученика школе су такође постигли завидне резултате.

1964/65. године, мали уметници школе освајају прво место на Пионирским играма Југославије. А 1971/72. године уследило је прво место на општинском и савезном такмичењу дечијих ликовних радова. Исте године три дечија ликовна рада одлазе на изложбу у Париз.

1972/73.године, на међународном конкурсу под називом ”Празник пролећа” у организацији UNICEF-a, шест ученика школе биће награђено а ликовни радови ученика наћиће се на честиткама UNICEF-a.

Када су у питању успеси ученика на пољу ликовног стваралаштва, треба истаћи, да су и у наредним деценијама постизани врхунски  резултати међународног карактера. Током одржавања Зимске Олимпијаде у Сарајеву, 1984.године на светском конкурсу дечијих радова, школа осваја друго место. Даље током осамдесетих и деведесетих година ученици са својим ликовним радовима учествују редовно на домаћим и интернационалним конкурсима и освајају прва места. 1995.године на светском конкурсу дечијих радова у Јапану, у конкуренцији од преко 800 000 радова, рад ученика школе”Доситеј Обрадовић” осваја прво место.

У периоду од 1972 до 1979. године, хор ученика школе ”Нишки Славуји” под вођством музичког педагога, Милорада Вељковића-Шпаје осваја награде на домаћим и међународним такмичењима. На традиционалном фестивалу хорова који се одржавао у Белгији, у више наврата хор школе осваја прво место.

У досадашњем постојању и раду школе педагошки рад наставника физичког васпитања, Трајана Момчиловића, наставника ликовног васпитања Светислава Јовановића и наставника музичког васпитања Милорада Вељковића-Шпаје, оставио је дубок печат и остаће запамћен по изузетном прегалаштву, ентузијизму и љубави према позиву.

Данас ученици школе са својим наставницима настављају традицију неговања хорског певања и такмичења на којима постижу запажене резултате/прва и друга места на општинском и републичком такмичењу.

Такође, из области српског језика и енглеског језика,ученици су освајали прва места на републичким такмичењима.

Од двехиљадите године до данас уложена су значајна средства у реновирање и адаптацију школског простора, набавку савремених наставних средстава посебно у области информатичког образовања ученика.

Школске 2009/10.године, наставу у школи похађа 588 ученика који су распоређени у 24 одељења. У школи ради укупно 65 запослених од којих 54 у настави. Са високом стручном спремом је 42 запослена.

Од свог оснивања школа носи назив ”Доситеј Обрадовић”. Налази се у најстаријем делу града, на територији ужег градског језгра, на подручју месне канцеларије ”Обилићев венац”. Подручје града које гравитира школи изграђено је и заокружено пре више деценија, тако да се урбанистички значајно не шири нити значајно повећава број становника, а у последњој деценији приметна је тенденција смањења броја ученика.

Развојни пут школе показује да је она у току свог постојања постала и била значајна културно-просветна институција овог дела града. Кроз њене ђачке клупе прошло је преко четирихиљаде ученика, од којих су многи постали уметници, привредници, политичари као и друге значајне личности нашег града. На богатом путу својих стваралачких прегнућа школа је оправдала своју намену и истакнуто место у граду.