На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр.88/2017- закон) и члана 14. Статута, ОШ”Доситеј
Обрадовић”, Школски одбор је на седници одржаној дана, 05.07.2022. године донео:

ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ И ПОХВАЉИВАЊУ УЧЕНИКА ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У НИШУ